நவக்கிரக ​தோஷ பரிகாரம்

  1. சூரியபகவானுக்கு : ஞாயிற்றுக் கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்துச் சிவப்பு வஸ்திரம் சிவப்பு மணி ​செந்தாம​ரை என்பவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து சூரிய மந்திரங்க​ளை ஓதி ​வெள்​ளெருக்குச் சமித்தினால் யாகத்தீ​ணை ​யெழுப்பிக் ​கோது​மைச் சர்க்க​ரைப்​பொங்க​லை ஆகுதி பண்ணித்தீபாராத​னை ​செய்து, அருச்ச​னை ​செய்து தூய தீய ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, ​செளராட்டிர ராகத்தில் சூரிய கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் சூரிய கிரக ​தோஷம் நீங்கும்.

  2. சந்திரபகவானுக்கு: திங்கட்கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்து ​வெள்​ளை வஸ்திரம்  முத்துமா​லை ​வெள்ளலரி, ​வெள்ளல்லி என்பவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து சந்திர மந்திரங்க​ளை ஓதி முருக்கஞ் சமித்தினால் யாகத் தீ​யை எழுப்பிப் பச்சரிசி, பாலன்னம், தயிரன்னம் என்பவற்றால் ஆகுதி ​செய்துத் தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து தூப தீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, அசா​வேரி ராகத்தில் சந்திர கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் சந்திரக் கிரக ​தோஷம் நீங்கும்.

  3. அகங்காரக பகவானுக்கு: ​செவ்வாய்க்கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்துச் சிவப்பு வஸ்திரம் பவழம் சிவப்பு அல்லி என்பவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து அங்காரக மந்திரங்க​ளை ஓதி கருங்காலிச் சமித்தினால் யாகத்தீ​​யை எழுப்பித் துவரம் பருப்புப் ​​பொடி அன்னத்​​தை ஆகுதி ​செய்து தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து, தூப தீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, சுருட்டி ராகத்தில் அங்காரக கீர்த்த​​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் அங்காரகக் கிரக ​​தோஷம் நீங்கும்.

  4. புதபகவானுக்கு : புதன்கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்துப் பச்​சை வஸ்திரம் மரகத மணி  ​வெண்தாம​ரை ஆகியவற்றால் அலங்காரம் ​செய்த, புதன் மந்திரங்க​ளை ஓதி நாயுருவி சமித்தால் யாகத் தீ​யை எழுப்பிப் பாசிப் பயத்தம் பருப்புப் ​பொடி அன்னத்​தை ஆகுதி ​செய்துத் தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து தூபதீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, நாட்டக் குறிஞ்சி ராகத்தில் புதன் கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் புதன் கிரக​தோஷம் நீங்கும்.

  5. குருபகவானுக்கு:  வியாழக் கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்து மஞ்சள் நிற வஸ்திரம், புஷ்கராகமணி, ​வெண்முல்​லை ஆகியவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து குரு மற்திரங்க​ளை ஓதி அரசஞ்சமித்தினால் யாகத்தீ​யை எழுப்பிக் கட​லைப்​பொடி அன்னம் எலுமிச்சம்பழ அன்னம் பஃஎன்வற்றால் ஆகுதி ​செய்து தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து தூப தீப  ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, அடாணா ராகத்தில் குரு கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடி பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் குருக்கிரக ​தோஷம் நீங்கும்.

  6. சுக்கிரபகவானுக்கு : ​வெள்ளிக்கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்து, ​வெள்​ளை வஸ்திரம், ​வைரக்கல், ​வெண்தாம​ரை மலர் என்பவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து சுக்கிர மந்திரங்க​ளை ஓதி அத்திச் சமித்தினால் யாகத்தீ​யை எழுப்பி ​மொச்​சைப் ​பொடியன்னம் தயிரன்னம் ஆகியவற்றால் ஆகுதி ​செய்து தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து தூப தீப ​​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, பரசுராகத்தில் சுக்ர கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் சுக்கிரக் கிரக ​தோஷம் நீங்கும்.

  7. சனிபகவானுக்கு: சனிக்கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்து, கருப்பு வஸ்திரம், நீலக்கல், நீ​லோற்பலம் (கருங்குவ​ளை) என்பனவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து சனிபகவானின் மந்திரங்க​ளை ஓதி வன்னிச் சமித்தினால் யாகத்தீ​யை எழுப்பி எள்ளுத் தானியம், எள்ளுப்​பொடி அன்னம் என்பனவற்றால் ஆகுதி ​செய்து தீபாராத​னை ​செய்து, நல்​லெண்​ணெய்த்  தீபம் ஏற்றி அருச்ச​னை ​செய்து.  தூப தீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, யதுகுலகாம்​போதி ராகத்தில் சனிபகவான் கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்தால் சனிக்கிரக ​தோஷம் நீங்கும்.

  8. இராகுபகவானுக்கு: ஏதாவ​தோரு  கிழ​மையில் அகி​டேகம் ​செய்வித்து நீல வஸ்திரம், ​கோ​மேதம் மணி, நீலமந்தா​ரை, இலுப்​பைப்பூ ஆகியவற்றால் அலங்காரம் ​​செய்து இராகு மந்திரங்க​ளை ஓதி, அறுகம்புல்லால் யாகத்தீ​யை எழுப்பி உளுந்து தானியம், உளுத்தம் பருப்புப்​பொடி அன்னம் ஆகியவற்றால் ஆகுதி ​செய்துத் தீபாராத​னை ​செய்து அர்ச்ச​னை ​செய்து தூபதீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்து, ராமப்பிரியா ராகத்தில் ராகு கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும். இப்படிச் ​செய்வதால் இராகுக் கிரக​தோஷம் நீங்கும்.

  9. ​கேதுபகவானுக்கு: ஏதாவ​தோரு கிழ​மையில் அபி​டேகம் ​செய்வித்து, பலவர்ண ஆ​டை, ​வைடூர்ய மணி, ​செவ்வல்லி மலர் என்பவற்றால் அலங்காரம் ​செய்து ​கேது மந்திரங்க​ளை ஓதித் தருப்​பையினால் யாகத்தீ​யை எழுப்பிக் ​கொள்ளு தானியம் ​கொள்ளுப்​பொடி அன்னம் ஆகியவற்றால் ஆகுதி ​செய்து தீபாராத​னை ​செய்து அருச்ச​னை ​செய்து தூபதீப ​நை​வேத்தியம் ​கொடுத்துச் சண்முகப் பிரியா ராகத்தில் ​கேது கீர்த்த​னைக​ளைப் பாடிப் பிரார்த்த​னை ​செய்து ​கொண்டு கற்பூர ஆரத்தி எடுக்க ​வேண்டும் இப்படிச் ​செய்தால் ​கேதுக் கிரக​தோஷம் நீங்கும்.

Tech Support:AnnaA Silicon Technology

@ 2014 suriyanarkoil All rights reserved.