திருக்கயிலாய பரம்பரை
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திற்கு சொந்தமானது
Arulmigu Suriyanar koil
Arulmigu Suriyanar koil

திருக்கயிலாய பரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனம், மெய்கண்ட சந்தானம் 24-வது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவாண தேசீக பரமாசாரிய சுவாமிகள் திருவாவடுதுறை ஆதீனக் குருமுதல்வர் ஸ்ரீ நமச்சிவாய மூர்த்திகள்

There is no recent updates

ABOUT TEMPLE

Sun - God Occcupies the for most place in the Navagraha as He helps the world with His blistering radiance and allows the living beings to survive. Without Sun-God there would not be any light and water besides beautiful plantations. Realising this, man started worshipping the sun and moreover He can be visualized than perceived.

Navagraha is known to render good and bad effects on the human beings based upon their deeds. Navagraha makes sure that one cannot escape from the fate but at the same it reduces the malific effects to considerable extent. Devotees of lord Siva are spared from this.

In South India, there is a separate temple for Sun-God (the nine Planets) at Sooriyanar Koil where sun-god is a presiding deity and surrounded by other planet-gods

In India worshipping Sun-God is from time immemorial (i.e) 4000years ago. There are references in Rig Vedha about the worship.